അരുൺ കെ നാരായണൻ

Name in English: 
Arun K. Narayanan
Artist's field: 

ഗാനരചയിതാവ്. തീവ്രം എന്ന സിനിമയുടെ ഗാനരചന നിർവ്വഹിച്ചു.