കപിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
Kapil Gopalakrishnan

എഡിറ്റർ. തീവ്രം സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ്ങ് നിർവ്വഹിച്ചു