ഡിവിൻ സി ജോൺ

Name in English: 
Divin C John

ശബ്ദലേഖകൻ. നോട്ടി പ്രൊഫസർ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ശബ്ദലേഖനം നിർവ്വഹിച്ചു.