ശ്രീകാന്ത് പിള്ളൈ

Name in English: 
Sreekanth Pillai

നിർമ്മാതാവ്. നോട്ടീ പ്രൊഫസർ എന്ന സിനിമയുടെ സഹ നിർമ്മാതാവ്.