ഡോ. സന്തോഷ് സൌപർണ്ണിക

Name in English: 
Dr. Santhosh Souparnika
Artist's field: 

സംവിധായകൻ. “അർദ്ധനാരി” എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രചന, സംവിധാനം എന്നിവ നിർവ്വഹിച്ചു.