രാജീവ് അങ്കമാലി

Name in English: 
Rajeev Angamali
Artist's field: 

മേക്കപ്പ് മാൻ. “കാശ്” എന്ന സിനിമയുടേ ചമയം നിർവ്വഹിച്ചു