ചാരു ഹരിഹരൻ

Name in English: 
Charu Hariharan

പ്രശസ്ത ഗായിക ബി അരുന്ധതിയുടെ മൂത്ത മകൾ