ചാന്ദ്നി

Name in English: 
Chandni
ചാന്ദ്നി
Alias: 
ജൂനിയർ
സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രണയലേഖനം