ശ്രീമൂലനഗരം തങ്കപ്പൻ

Name in English: 
Sreemoolanagaram Thankappan
Alias: 
തങ്കപ്പൻ ശ്രീമൂലനഗരം