ജീവൻ പി കുമാർ

Name in English: 
Jeevan P Kumar
ജീവൻ പദ്മകുമാർ
Artist's field: 
Alias: 
ജീവൻ പദ്മകുമാർ

ടെലിവിഷൻ മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ നിന്നും പിന്നണി ഗാനരംഗത്തെയ്ക്ക് എത്തിയ ജീവൻ പദ്മകുമാർ