ഐ എസ് കുണ്ടൂർ

Name in English: 
I S Kundur
Artist's field: