മാസ്റ്റർ ഷാജി

Name in English: 
Master Shaji
Alias: 
Shaji Thomas

ഫോട്ടോ തന്ന് സഹായിച്ചത്  : മഹേഷ്‌