നെൽസൺ ഐപ്പ്

Name in English: 
Nelson Ipe

നിർമ്മാതാവ്. ദിലീപ് നായകനായ ‘മി. മരുമകൻ’ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാൾ.