രാജേഷ് മോഹൻ

Name in English: 
Rajesh Mohan

പശ്ചാത്തല സംഗീതം, സംഗീത സംവിധാനം. ആദ്യ ചിത്രം ലങ്ക