പ്രകാശ് വേലായുധൻ

Name in English: 
Prakash Velayudhan

ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവ്വഹിച്ചു.