മാസ്റ്റർ ഗോവര്‍ധന്‍

Name in English: 
Master Gorvardhan
Alias: 
മാസ്റ്റർ ഗോവർദ്ധൻ

സംവിധായകൻ ഡോ.ബിജുവിന്റെ മകൻ