സി ഐ ഡി ശകുന്തള

Name in English: 
C I D Sakunthala