ബീന

Name in English: 
Beena-Actress
Beena-Actress-m3db.JPG
Alias: 
ബീന സാബു

നടി

കള്ളൻ പവിത്രൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പവിത്രന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ ദമയന്തിയായി അഭിനയിച്ചു