ജയന്തി

Name in English: 
Jayanthi-Actress

പത്മരാജന്റെ ഒരിടത്തൊരു ഫയൽവാൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ചക്കര എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയാണ് ജയന്തി.