മാനി മുഹമ്മദ്

Name in English: 
Mani Muhammed

രജനീഗന്ധി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ, സംഭാഷണം രചന നിർവഹിച്ചു