ആർ എൻ പിള്ള

Name in English: 
R N Pillai

"യൗവനം ദാഹം" എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകൻ