പഞ്ചാബി

Name in English: 
Punjabi

ഫോട്ടോ തന്ന് സഹായിച്ചത്  : മഹേഷ്‌