സുനിൽ ജോർജ്

Name in English: 
Sunil George-Costumes

ഫാഷൻ ഡിസൈനർ

വജ്രത്തിലൂടെ സിനിമയിലെ വസ്ത്രാലങ്കാരരംഗത്തെത്തി.