ഉദയ് അനന്തൻ

Name in English: 
Uday Ananthan-Director
UdayAnanthan-Director-M3db.jpg
Artist's field: 

സംവിധായകൻ

പ്രണയകാലം എന്ന സിനിമയിലൂടെ 2007ൽ സംവിധാനരംഗത്തേക്ക് എത്തിയ ഉദയ് രഞ്ജിത്തിന്റെ കേരള കഫെയിൽ മൃത്യുഞ്ജയം എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രവും സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.