മോഹൻ

Name in English: 
Mohan
Artist's field: 
Alias: 
എ മോഹൻ, മോഹനൻ

"ഓർമ്മകളേ വിട തരൂ" എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചമയം.