എസ് ബി പ്രിജിത്

Name in English: 
S B Prijith
പ്രിജിത് ഭാസ്ക്കരൻ
Alias: 
പ്രിജിത് ഭാസ്ക്കരൻ
പ്രിജിത് എസ് ബി

ഛായാഗ്രാഹകൻ. 

Prijith Sb