സിദ്ധിഖ് ചേന്ദമംഗല്ലൂർ

Name in English: 
Siddique Chendamangaloor

കഥ, തിരകഥ, സംഭാഷണം- ഊമക്കുയിൽ പാടുമ്പോൾ