ടി ഹരിഹരൻ

Name in English: 
T Hariharan-Director

സംവിധായകൻ

1965ൽ മലയാളസിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. 60ഓളം സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്