സജി കുന്ദംകുളം

Name in English: 
Saji Kundamkulam
Alias: 
സജി കുന്നംകുളം

വസ്ത്രാലങ്കാരം