ഷീബ

Name in English: 
Sheeba
Alias: 
ഷീബ മണിശങ്കർ
ഷീബ പ്രഭു
ഷീബ രോഷൻ

വസ്ത്രാലങ്കാരം.

Sheeba Manishankar