അലക്സ് പോട്ടൂർ

Name in English: 
Alex Pottur

എക്സിക്യൂട്ടിവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- രാപ്പകൽ