വിജയൻ മേനോൻ

Name in English: 
Vijayan Menon

കൊച്ചി രാജാവു എന്ന ചിത്രത്തിൽ പാർഥസാരതി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു