അയ്യപ്പൻ

Name in English: 
Ayyappan

ഛായാഗ്രഹണ സഹായി- കിലുക്കം