എം എസ് നാരായണൻ

Name in English: 
M S Narayanan (Makeup-man) Malayalam Movies
Artist's field: 
Alias: 
നാരായണൻ, 1965-1973