ആർ രാമലിംഗം

Name in English: 
R Ramalingam

(ക്യാമറാമാൻ) ഓറഞ്ച് എന്ന ബിജു വർക്കി ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറാമാൻ