സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ

Name in English: 
Suresh Krishnan

തിരക്കഥാകൃത്ത്. ക്രൈം സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ രചിച്ചു.