ജയകുമാർ ചെങ്ങമനാട്

Name in English: 
Jayakumar Chemgamanad (Lyricist)
Artist's field: 

ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഗാനങ്ങളെഴുതി