ഏഴിമലൈ

Name in English: 
Ezhimalai

പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ വസ്ത്രാലങ്കാരം