സി ജെ മോഹൻ

Name in English: 
C J Mohan (Cinematography)
Alias: 
സി ജെ മോഹൻ റാവു