കമലാ ദേവി

Name in English: 
Kamala Devi

"കദീജ" യിൽ അഭിനയിച്ചു