ചെമ്പരത്തി ശോഭന

Name in English: 
Shobhana (Chembarathi)
Alias: 
ശോഭന
റോജ രമണി