സുധി വേളമണ്ണൂർ

Name in English: 
Sudhi Velamannoor
Artist's field: 

സെക്കന്റ് ഷോ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ എഴുതി.