റിയ

Name in English: 
Riya
Artist's field: 

ഇവൻ മേഘരൂപൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻനുവേണ്ടി പാടിയിട്ടുണ്ട്