മൃദുല വാരിയർ

Name in English: 
Mridula Warrier
Artist's field: 

ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിങ്ങർ 2011ലെ റണ്ണറപ്പ്