സന്ദീപ്

Name in English: 
Sandeep

കാഞ്ചീപുരത്തെ കല്യാണം എന്ന സിനിമയുടെ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചു.