ഫാസിൽ ജയകൃഷ്ണ

Name in English: 
Fasil Jayakrishna
Artist's field: 

കാഞ്ചീപുരത്തെ കല്യാണം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ