കെ രാജ്കുമാർ

Name in English: 
K Rajkumar

പരുന്ത് എന്ന സിനിമയുടെ എക്സി.പ്രൊഡ്യൂസറായി പ്രവർത്തിച്ചു