സുരേഷ് ബാബു

Name in English: 
Suresh Babu

പരുന്ത് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധാന സഹായികളിൽ ഒരാൾ.