നിസാർ ജമീൽ

Name in English: 
Nisar Jameel

പരുന്ത് എന്ന സിനിമയുടെ സമ്വിധാന സഹായികളിൽ ഒരാൾ .