അനിൽ കുഞ്ഞപ്പൻ

Name in English: 
Anil Kunjappan

പരുന്ത് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധാന സഹായികളിൽ ഒരാളായി പ്രവർത്തിച്ചു.